รายผลกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 “รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๐
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท” “
“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับผู้สื่อข่าวสถานี  Thai PBS บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) มูลนิธิดุริยะประณีต และเครือข่ายศิลปินด้านดนตรีไทย
จัดกิจกรรม “คนรักดนตรีไทย รวมใจช่วย ป๋อม บอยไทย ชัยยุทธ โตสง่า””
“พิธีบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑๐๐ วัน พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่”
“สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับการเข้าสอบทานและสัมภาษณ์การประเมินผลการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงจากหน่วยตรวจสอบภายใน”
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ”
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
ในชุมชนท้องถิ่นเรื่องการทำสบู่สมุนไพรและการสกรีนลายบนถุงผ้า”
“มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการ
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”
“รายงานผลการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ซ้องกั๋ง วรรณกรรมแปล ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์””
“พิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”
“การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ทรงเปิดอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)”
“รายงานผลการจัดโครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖”
“รายงานผลการปฏิบัติราชการโครงการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL)”
“การประกวดวงดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ในบทเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
“รฤกธนบุรี ๒๕๐ ปี “อรุณรุ่ง ณ วัดอรุณฯ””
“รายงานผลการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม
การเสวนาวิชาการ เรื่อง ภูมินาม…บางยิงเรือ พื้นที่ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี”
“การเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาของโรงเรียนชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร”
“รายงานผลการจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ  เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ ๓๒”
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมปลอดภัย ร่วมใส่ใจป้องกันอัคคีภัย”
“รายงานผลการเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”
“มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับมอบรูปสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
จากมูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา”
“รายงานผลการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์กลางบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑”
“รายงานผลการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๑”
“รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๑”
 “รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์”
“รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี ๒๕๖๑”
“รายงานผลการจัดกิจกรรม Bangkok Special Care : ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ”
“รายงานผลการจัดโครงการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน
เรื่อง “แนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น””
“รายงานผลการจัดโครงการลานบ้าน…ลานวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงวงดนตรี “บรรเลงศิลป์วัฒนธรรมสุนทรีย””
“รายงานผลการจัดโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๕๐ ปี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน”