รายผลกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
“รายงานผลเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี ๒๕๖๐”  
“รายงานผลการจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย”  
“รายงานผลการโครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง…ล่องเรือ  เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี ครั้งที่ ๒๙”  
“รายงานผลการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา…รักษาวัฒนธรรม เรื่อง  รฦกธนบุรี  ๒๕๐ ปี “  
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทงาม  ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕”  
“รายงานผลการโครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง…ล่องเรือ  เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี ครั้งที่ ๓๐”  
“รายงานผลโครงการสืบสานงานพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง”  
“รายงานผลการการเข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ และบ้านเอกะนาค”
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ “พี่พาน้องนำชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา” “
 
“รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน”  
“รายงานผลการ เข้าเยี่ยมชมห้องแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและบ้านเอกะนาค”
“รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”
 
“รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”
 
“รายงานผลการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
( Self – Assessment Report : SAR )”

 
 “รายงานผลโครงการจัดพิมพ์และเผยแพร่องค์ความรู้ “รามเกียรติ์คำกลอน””  
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช””
 
“รายงานผลการจัดโครงการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙”
 
“รายงานผลโครงการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ “แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา””  
“คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วม
ต้อนรับคณะผู้มาประชุมสถาบันขงจื้อในเขตทวีปเอเซีย “The Belt and Road””
 
“โครงการบริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย”  
“รายงานผลการจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร”
 
 “รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม”  
“คณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ครบรอบ ๑ ปี
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
 
“รายงานผลการต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสถาบัน”  
“ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา”  
“นักศึกษาจาก Universiti Utara Malaysia (UUM) เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา”