รายผลกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
“รายงานผลเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์บ้านมอญ ประจำปี ๒๕๖๐”
รายงานผลการจัดโครงการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย”
“รายงานผลการโครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง…ล่องเรือ  เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี ครั้งที่ ๒๙”
“รายงานผลการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา…รักษาวัฒนธรรม เรื่อง  รฦกธนบุรี  ๒๕๐ ปี “
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทงาม  ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๕”
“รายงานผลการโครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง…ล่องเรือ  เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี ครั้งที่ ๓๐”
“รายงานผลโครงการสืบสานงานพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง”
“รายงานผลการการเข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ และบ้านเอกะนาค”
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์ “พี่พาน้องนำชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา” “
“รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ นครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน”
“รายงานผลการ เข้าเยี่ยมชมห้องแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและบ้านเอกะนาค”
“รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”
“รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร”
“รายงานผลการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
( Self – Assessment Report : SAR )”