รายงานผลการจัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง”

     เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศูนย์สังคีตศิลป์ และธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ “กวีปากกาทอง”

     การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ–กวีซีไรต์) รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ศิลปินแห่งชาติ-นักเขียนซีไรต์) และอาจารย์ ดร.อภิชาติ ดำดี (ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น) เป็นวิทยากรให้ความรู้อีกทั้งเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการแต่งบทกลอน
บทกวี และการใช้ภาษาไทย ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ  ทั้งภายในและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าร่วม กิจกรรมทาง Zoom Online เป็นจำนวนมาก

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like