รายงานผลการเข้าร่วมงานศิลปะและวัฒนธรรม อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๕ INDOFEST 2021

     เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สนับสนุนการจัดงานและส่งนักศึกษาสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษา ภาควิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี เข้าร่วมการอบรมในงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม อินโดนีเซีย ครั้งที่ ๕ INDOFEST 2021 โดยความร่วมมือการจัดงานจากสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

     การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mr.Rachmat Budiman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๕ INDOFEST 2021 โดยมีกิจกรรมการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แก่ อบรมการแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะการวาดภาพ ผ่านระบบ
Zoom Online ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like