โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

     วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยช่วงเช้าเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมประกาศเจตจำนงและนโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส     ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และช่วงบ่ายเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ อีกทั้งพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการนี้ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับโล่และเกียรติบัตรจากโครงการดังกล่าว ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริวัฒณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายกิตติศักดิ์ พูนพิทยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like