รายงานผลการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๔
     รายงานผลการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภททีม (ทีมละ ๒ คน) โดยจัดให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมีทีมผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๕ ทีม และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิมล สุเสวี อาจารย์ยุทธนา อัครเดชานัฏ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม เป็นกรรมการตัดสิน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : ทีมศิลปศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : ทีมสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : ทีมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชมเชย จำนวน ๔ รางวัล ได้แก่ : ทีมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทีมสำนักกิจการนักศึกษา ทีมศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี และทีมงานสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like