การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช  ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
     อาจารย์นิศาชล ฉัตรทอง  เลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน)
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับ ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดผ่านทางโปรแกรม Zoom Meeting สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like