รายงานผลการจัดกิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๔
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นการปรับพื้นฐานด้านวัฒนธรรมไทย และการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ ทุกคน โดยกำหนดให้ มีกิจกรรม ดังนี้
– การเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “หลักคุณธรรม จริยธรรม ในสามศาสนา” วิทยากรโดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท / บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก / อาจารย์วัลลภา นีละไพจิตร
– การบรรยาย หัวข้อเรื่อง “เรื่องเล่าหลังกำแพง หรั่ง พระนคร” วิทยากรโดย คุณอัครินทร์ ปูรี
– กิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อเรื่อง “ทำดี หวังผล?”
กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษาใหม่ทุกคน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ในแฟนเพจของ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like