กิจกรรมการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

        เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวด วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เอกราช วรสมุทรปราการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์ เป็นกรรมการตัดสิน ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้

       รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายตุลยวัต  บุณยะหุตานนท์
       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายชัชชัย  เชื้อสายดวง
       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวอรทัย  ไภนิคม
       กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like