โครงการ “ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรม การประกวดออกแบบแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับโรงเรียนสาธิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และตัวแทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมการประกวดออกแบบแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในหัวข้อเรื่อง “แหล่งเรียนรู้ ๖ เชื้อชาติ ๓ ศาสนา หล่อรวมวิถีประชาฝั่งธนบุรี” ดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ฝั่งธนบุรี ซึ่งมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญา ที่สำคัญของชาติให้คงอยู่ อาทิ เรื่องสถานที่สำคัญ เรื่องวัฒนธรรมอาหาร สามารถเรียนรู้ผ่านทางระบบออนไลน์โดยสแกนคิวอาร์โค้ดและเรียนรู้จากการจัดสวนสำเร็จรูปที่แสดงสัญลักษณ์การเป็นตัวแทนของชาติพันธุ์ต่างๆ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะกรรมการตัดสินการประกวดได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความรู้รักสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา และตัวแทนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จึงได้ประกาศผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแหล่งเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like