รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย”

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย “การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔  เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย โดยร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน  และเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประกาศผลการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔  ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้

          ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
                   ๑. รางวัลชนะเลิศ   รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน
                   ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   รองศาสตราจารย์สายัณ  พุทธลา
                   ๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
                   ๔. รางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย”   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์  อภิรัตน์วรเดช

          ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
                   ๑. รางวัลชนะเลิศ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม
                   ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์  กำเนิดสินธุ์
                   ๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   อาจารย์อาวุธ  หงษ์ศิริ
                   ๔. รางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย”   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม

          ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
                   ๑. รางวัลชนะเลิศ   คุณณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์
                   ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑   คุณนันท์ปภัทร์  ไทยกิ่ง
                   ๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   คุณกาญจนาพร  นนทรัตน์
                   ๔. รางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย”   คุณณัฐกาญจน์  รัตนพันธ์

          ประเภทหน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย  รางวัลชนะเลิศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          ประเภทหน่วยงาน สถาบัน/ศูนย์/สำนัก  รางวัลชนะเลิศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like