รายงานผลการจัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี “ยืน ๑ กรุงธนบุรี”

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมการเสวนาวิชาการ และการแข่งขันตอบคำถาม เชิงประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี “ยืน ๑ กรุงธนบุรี” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมผสมผสานระหว่างกลุ่มชน เชื้อชาติ ศาสนา และค้นหาผู้ที่มีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี โดยกำหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี”

กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี “ยืน ๑ กรุงธนบุรี”

กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และ คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต คุณสุดารา สุจฉายา และคุณธานัท ภุมรัช ร่วมเป็นวิทยากร และกรรมการตัดสินการแข่งขัน โดยได้เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊กไลฟ์ ของเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ โรงละคร ศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like