รายงานผลการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนท้องถิ่น
กิจกรรมย่อย : กิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง…ล่องเรือ ครั้งที่ ๓๗

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง…ล่องเรือ ครั้งที่ ๓๗ ณ เส้นทาง บางเกาะ : อ้อมบางกอก ออกบางล่าง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตามเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิม ศึกษาประวัติความสำคัญของคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นคลองสายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝั่งธนบุรี และได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงของชุมชนสองฝั่งคลอง มองผ่านความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานด้วยกลุ่มชน  ที่หลากหลาย อีกทั้งได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านจิตกรรม สถาปัตยกรรม วัดวาอารามโบราณหลากยุคหลายสมัยซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๗ คน

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like