บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมและ   ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย   ราชภัฏแห่งประเทศไทย ระหว่างสำนักศิลปะและวัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ ๓๘ แห่ง  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like