วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”  

You May Also Like