สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{ หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม }

วันพุธที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป – Facebook Live –

* สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องสแกนคิวอาร์โค้ดตอบคำถามทั้ง ๓ ครั้ง จึงได้รับซีเรียลคีย์กิจกรรมเลือกมหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตร

* สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดตอบคำถามทั้ง ๓ ครั้ง จึงได้รับประกาศนียบัตร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : คลิก
Live Facebook : คลิก
Live Fanpage : คลิก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturbsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru 

You May Also Like