เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี วิถีชีวิต ของคนธนบุรี

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like