เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี และนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี วิถีชีวิต ของคนธนบุรี

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like