เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๙ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลปศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี วิถีชีวิต  ของคนธนบุรี

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like