ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ได้รับรางวัลการประกวดวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี ๒๕๖๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้ารับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร การประกวดวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ปี ๒๕๖๓  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “เรื่องการสร้างสรรค์เพลงกลองอาเซียน” ในงานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งบทความวิจัยได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Urban Culture Research เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like