เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นักเรียนจากโรงเรียนโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร และนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี วิถีชีวิต ของคนธนบุรี

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like