โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ 63
ผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง และผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ดังนี้
ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ทั้ง ๓ ระดับ : คลิก
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ทั้ง ๓ ระดับ :  คลิก
ผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ที่ได้รับรางวัล :  คลิก
ผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ :  คลิก
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like