เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสาขาวิชา ภาษาจีน สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี  วิถีชีวิต ของคนธนบุรี

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like