เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๗ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี วิถีชีวิต ของคนธนบุรี

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like