เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่๑๔ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นักเรียนจากโรงเรียนสยามสามไตร นักเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และศิษย์เก่าสตรีวิทยา เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและบ้านเอกะนาค เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี วิถีชีวิต ของคนธนบุรี

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like