รายงานผลการจัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย”
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติหัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย” เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ โดยจัดให้มีกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความใน ๓ ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด จำนวน ๑๐๒ คน ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ : เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ทองอินทร์
สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : เด็กชายปุณย์ อุณหก้องไตรภพ
สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : เด็กชายวิมาน ธูปทอง
สังกัด โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ : นายธนบัตร คนอยู่
สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : นางสาวกวินนา บุญทศ
สังกัด โรงเรียนสตรีศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : นายพงศกร พิรมยิ่ง
สังกัด โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ : นางสาวทิพย์ภาภรณ์ พรหมจินดา
สังกัด มหาวิทยาลัยทักษิณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : นางสาวนฤมล แดงเปี่ยม
สังกัด วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : นายอนุเทพ มาตย์นอก
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถโหลดเกียรติบัตรได้ ดังนี้
– ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง ๓ ระดับ : คลิก 
– ผู้เข้าร่วมโครงการ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : คลิก 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : คลิก 
ระดับอุดมศึกษา : คลิก 

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like