รายงานผลการจัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

     เมื่อวันที่ ๒๕–๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจัดให้มีการออกร้านจัดจำหน่ายและนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก ๑๕ เขต ฝั่งธนบุรี อีกทั้งจัดให้มีการแข่งขันบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมให้ความรู้และสำรวจรายรับรายจ่ายจากการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.สายัณ  พุทธลา  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาอิสรภาพ กรุงเทพมหานคร

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like