พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เข้าร่วมพิธีถวาย ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like