รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

     เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนหรือผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้กระบวนการมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อนำมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คุณสิริลักษณ์ มาลานิยม คุณรัตติยา นันทกิจวัฒนโชติ และคุณวุฒิชัย แซ่เบ้  ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like