การจัดประชุมเครือข่ายวัฒนธรรม

     เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี  เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ณ ห้องประชุมเอ ซี คาร์เตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like