โครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย”
|| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ||
|| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ||
|| ระดับอุดมศึกษา ||
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*** ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาทาง culturebsru@gmail.com
และส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง
(วงเล็บมุมซอง ประกวดเขียนเรียงความ)

ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๖,๐๐๐ บาท
ภายในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/2VVtH9c
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

You May Also Like