รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ประจำปี ๒๕๖๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ กิจกรรมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓ (ทางออนไลน์) ผ่านทาง Fanpage Facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักถึงคุณค่าของ มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย โดยร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งผลการประกวด มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
   นางสาวณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
   อาจารย์นวพร หงส์พันธุ์
รางวัลขวัญใจบ้านสมเด็จ ฯ
   อาจารย์ ดร.ธนิดา สุจริตธรรม
รางวัลชมเชย จำนวน ๖ รางวัล ได้แก่
   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนินสินธุ์
   – อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์
   – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ เดชะปัญญา
   – อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ
   – อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชติ
   – รองศาสตราจารย์ ดร.สุริยา พันธ์โกศล

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like