ประกาศผล
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่ลอยกระทงถึงสงกรานต์ โดยพิจารณาจาก ความร่วมมือของบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ที่สวมใส่ผ้าไทยและถ่ายรูปลง Facebook ติด Hashtag อย่างสม่ำเสมอ

หน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
– ระดับคณะ / วิทยาลัย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– ระดับสถาบัน / ศูนย์ / สำนัก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ คณะ/สำนัก ที่เข้าร่วมโครงการ หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานสามารถติดต่อขอรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like