ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓
{ทางออนไลน์}
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
ชิงเงินรางวัลรวม
๑๒,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2V3DZUH
ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ culturebsru@gmail.com
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

You May Also Like