รายงานผลการจัดโครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๘  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ในหัวข้อ มารยาทไทยในชีวิตประจำวัน อาทิ การยืน การเดิน การนั่ง การไหว้ การกราบ การประเคนและการรับสิ่งของจากพระภิกษุสงฆ์ การส่งและรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแบบอย่างที่ดีได้ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการร่วมรับการคัดเลือกเป็นตัวแทน   ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติในเดือนกรกฎาคมนี้ จำนวน ๒๔ คน  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรนิภา บัวพิมพ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและอาจารย์สุจริต บัวพิมพ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมรดกภูมิปัญญา สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like