เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสาขาวิชา แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like