รายงานผลการจัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒

    เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับวิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการอบรม เชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมดนตรี–นาฏศิลป์อาเซียน” ในระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมการแสดงมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากคุณอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ อีกทั้งให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และร่วมชมการสาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีของชุมชนในฝั่งธนบุรี ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like