เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

เมื่อวันที่ ๖ -๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ นักศึกษาจากสาขาวิชาสุขศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like