สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ ปี บ้านเอกะนาค
จำนวน ๓๐ คน
สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
***รับซีเรียวคีย์ ด้านศิลปวัฒนธรรม เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา***
กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. : ทัศนศึกษาจร “เยือนเพื่อนบ้านพระยาประสงค์ สรรพการ (ยวง เอกะนาค)”
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. : การเสวนาวิชาการ เรื่อง “บ้านเอกะนาค : เรือนงามย่านคลองบางหลวง”
หมายเหตุ : ๑. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับซีเรียวคีย์ กิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพรัอมกัน ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
๓. สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerm4UinYVBFwowUaoNZD-WrFQsUUk0ta_bBCiREumfRN9BTA/viewform
 
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru อีเมล culturebsru@gmail.com

You May Also Like