โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัฒนธรรมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน”
วันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยการดนตรี สาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ ๐๘๑ ๔๐๑ ๓๐๖๑ / ๐๘๑ ๒๗๔ ๒๑๓๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

You May Also Like