เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษ
     เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นักศึกษาจากสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสหกรรม เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like