เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้แทนจาก Internationl Sports Data Alliance (ISDA) and Focus Academy จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ และนักศึกษาจากสาขาวิชาการวัดประเมินและการวิจัย ฯ คณะครุศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like