รายงานผลการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “ทำนองบรรเลง ฟังเพลงบะเก่า”

    เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สาขาวิชาดนตรีไทย เพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี ร่วมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกิจกรรมจัดให้มีการเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “ทำนองบรรเลง ฟังเพลงบะเก่า”  ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของดนตรีที่มีต่อวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมในการดำรงชีวิตของคนไทย อีกทั้งมีการบรรเลงดนตรีประกอบการแสดงพื้นบ้านล้านนา การจัดกิจกรรมครั้งนี้  มีนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวมมาก ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like