รายงานผลการจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ การเสวนาวิชาการ เรื่อง “รอยลาวศรีภูมิถึงลาวบางไส้ไก่”

         เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ร่วมจัดโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กิจกรรมจัดให้มีการเสวนาวิชาการ เรื่อง “รอยลาวศรีภูมิถึงลาว บางไส้ไก่” นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการบรรเลงดนตรีประกอบการเสวนาจากนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมกิจกรรม  ณ บ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like