เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาดนตรีศึกษาตะวันตก และสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like