รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒ “ลอย รักษ์ โลก”

     ช่วงเย็น กิจกรรมการประกวดนางนพมาศและนงคราญบ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการตัดสิน อีกทั้งชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการประกวดนางนพมาศและนงคราญบ้านสมเด็จฯ  มีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด จำนวน ๓๓ คน ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้    

     ประเภทนางนพมาศ
      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวรุจิรา  ครองยุติ
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
          นางสาวบุญธิตา  เถาวัลย์
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
          นางสาวสุพัชญา  แสงขำ
     ขวัญใจนางนพมาศ
          นางสาวเจนจิรา  นาคศาลา
     ประเภทนงคราญบ้านสมเด็จฯ
      รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
          นายศศิประภา  คำธิ
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
          นายณัจฉรียา  วิถีคลองคืน
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
          นายมาวิน  คำริน
     ขวัญใจนงคราญบ้านสมเด็จฯ
          นายศรายุทธ  คำอ่อนสา
     กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม หน้าอาคาร ๑๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like