รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒ “ลอย รักษ์ โลก”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒ “ลอย รักษ์ โลก” โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
          ช่วงเช้า กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ๓ ระดับ คือระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป ประเภททีม (ทีมละ ๔ คน) โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๕ ทีม  ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

  ระดับมัธยมศึกษา
     รางวัลชนะเลิศ : ทีมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : ทีมโรงเรียนวัดราชโอรส
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : ทีมโรงเรียนแสมดำ
 ระดับอุดมศึกษา
     รางวัลชนะเลิศ :  ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีมที่ ๑
     รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีมที่ ๔
ระดับประชาชนทั่วไป
      รางวัลชนะเลิศ  :  ทีมสาวภูไทเมืองนคร
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ : ทีมสาวภูไทเมืองนคร
      รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ : ทีมบัวตอง
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like