รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกล่าวสุนทรพจน์ ประจำปี ๒๕๖๒
     
 สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกล่าวสุนทรพจน์ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะการพูด และการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง และดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงการสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศูนย์การประกวดระดับภูมิภาค กรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ คน คือ
      ๑. นางสาวธิตินันท์  แดงประสิทธิพร
           สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     ๒. นายศราวุธ  ดอนเมืองพรม
          สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like