โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒
“ลอย รักษ์ โลก”
วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม) แบ่งเป็น ๓ ระดับ / ระดับมัธยมศึกษา / ระดับอุดมศึกษา / ระดับประชาชนทั่วไป
กิจกรรมที่ ๒ การประกวดนางนพมาศและนงคราญบ้านสมเด็จฯ
สามารถโหลดใบสมัคร ได้ที่ : http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/2019-11-11-หลักเกณฑ์-ใบสมัคร-กำหนดการ-ลอยกระทง62.pdf

You May Also Like