งานฉลองครบ ๔๐ ปี วัดมงคลรัตนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา

     วันที่ ๑๕ – ๒๓ ก.ย.๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์    ชาญเลขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันต์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ และรองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา ที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เดินทางไปร่วมงานฉลองครบ ๔๐ ปี และทอดผ้าป่าฯ ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คลีย์ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา และร่วมประชุมกับคณะสงฆ์วัดมงคลรัตนาราม ครูท้องถิ่น ครูอาสารุ่นที่ ๒๕ ประธานและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองเบิร์คลีย์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ และประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแสดงละครประจำปี ๒๕๖๒

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like